مشاوره عرضه

مشاور عرضه

مشاور عرضه شخص حقوقی دارای مجوز از سازمان است که درخصوص انتشار و عرضۀ اوراق بهادار، مشاوره ارائه می‌نماید. ناشران اوراق بهادار به منظور انجام مراحل ثبت، انتشار و عرضه اوراق بهادار و تکمیل مستندات مربوطه نزد مراجع قانونی، مجاز به استفاده از خدمات مشاوران عرضه می‌باشند.

خدمات مشاور عرضه شرکت پارت

  • بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب
  • ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر
  • ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی
  • بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده
  • تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح
  • تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر
  • نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار
  • تهیه گزارش توجیهی
  • انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار
  • بازاریابی و فروش اوراق بهادار

نماینده مشاور عرضه

۱.حسین نیکو سمت: تحلیلگر واحد مشاوره عرضه تحصیلات: دانشجوی دکتری مالی-دانشگاه یزد مدارک حرفه‌ای: گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه گواهینامه اصول بازار سرمایه گواهینامه معامله‌گری