صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پارتیان
به توان یک قدرت نمایان

نوآوری‌های برهم‌زننده، معمولاً نه از دل شرکت‌های بزرگ، بلکه توسط استارتاپ‌ها ارائه شده‌اند. صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پارتیان، در مراحل اولیه و میانی رشد استارتاپ‌های حوزه فناوری مالی (فینتک) و هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کند. پارتیان با مدیریت شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند.

Partianvc.ir