مشاوره پذیرش

مشاور پذیرش

یکی از مهمترین روش‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه است. رسالت اصلی بازار سرمایه کمک به تأمین مالی برای فعالیت‌های سرمایه‌بر و ایجاد فرصت کسب بازدهی برای دارندگان مازاد سرمایه است. این شیوه تأمین مالی علاوه بر مزیت‌های مرتبط با تأمین مالی، مانند هزینه و ریسک پایین‌تر تأمین مالی نسبت به شیوه‌های جایگزین، شرایط ویژه ای از لحاظ افزایش اعتبار، رشد، توسعه و معرفی بنگاه در سطح کل جامعه، برخورداری از عوامل تشویقی نظیر معافیت‌های مالیاتی و سایرعوامل، برای بنگاه‌های اقتصادی سودآور پذیرفته شده در بازار سرمایه به ارمغان می‌آورد.

مشاور پذیرش شخصی است که به عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرآیند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام می‌دهد. مطابق قوانین و مقررات ناظر بر بازار سرمایه کلیه درخواست‌های پذیرش اوراق بهادار شرکت‌های متقاضی پذیرش در بازارهای بورس یا بازارهای خارج از بورس و همچنین پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا، بایستی توسط مشاور پذیرش به بورس مربوطه ارائه شود.

خدمات مشاور پذیرش شرکت پارت

  • ارائۀ مشاوره به متقاضی درخصوص پذیرش
  • سنجش میزان آمادگی ناشر برای پذیرش
  • ارائۀ مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس از طرف ناشر در فرآیند پذیرش
  • کنترل و نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط ناشر در فرآیند پذیرش
  • عرضۀ اولیۀ اوراق بهادار پذیرفته شده

نماینده مشاور پذیرش

۱.حسین نیکو سمت: تحلیلگر واحد مشاوره پذیرش سوابق تحصیلی: دانشجوی دکتری مالی-دانشگاه یزد مدارک حرفه‌ای: گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه گواهینامه اصول بازار سرمایه گواهینامه معامله‌گری