آموزش

پارت در جایگاه یک شرکت پردازش اطلاعات مالی، با مجوز رسمی از سازمان بورس اقدام به آموزش فعالان بازار، علاقه مندان به حوزه بازار سرمایه، دانشجویان و… از مبتدی تا حرفهای ، با تمرکز بر فعالیتهای ترویجی و آموزشی نموده است. رویکرد اصلی سازمان، ارائه خدمات آموزشی کاربردی و عملیاتی به بخشهای مختلف بازار پول و سرمایه است. در حال حاضر آموزش، ترویج و مشاوره از مهمترین حوزههای فعالیت گروه است.